POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU

Broj: 1130/23
Sarajevo: 14.8.2023. godine

Na osnovu člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), direktorica Javne
ustanove Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija” Sarajevo, objavljuje

P O Z I V
ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024.
GODINU

I

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u mjesecu AUGUSTU, do 31.8.2023. godine.

II
(Način upisa)

U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati djeca koja do 1.3.2023. godine imaju
navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog
odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri
preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, te smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja
kalendarske godine puni šest godina života.

Dokumentacija potrebna za upis

  • U predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu pred polazak
    u školu), roditelj/staratelj djeteta može preuzeti sljedeće dokumente:
    • Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu,
    • Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Ostala dokumentacija

Osim obrasca prijave i Uvjerenja o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu, roditelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća ( u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton) ;
  • CIPS prijava boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom području .

III
(Predaja dokumetacije)

Dokumentaciju iz tačake II roditelji/staratelji dostavljaju skeniranu ili fotografisanu na e-mail [email protected]
Roditelji/staratelji koji ne koriste e-mail, dokumentaciju iz tačke II mogu dotaviti lično u prostorije Škole ( u ulici Logavina 52, Sarajevo).

IV
(Testiranje djeteta)

JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” Sarajevo će nakon zaprimanja dokumentacije, roditelja/staratelja
informisati telefonskim putem ili putem e-maila o terminu testiranja djeteta
.

Roditelji/staratelji će prilikom testiranja djeteta u školu predati originalnu dokumentaciju iz tačke II.

V
(Školsko područje)

Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ obuhvata sljedeće ulice:
Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Mula Mustafe Bašeskije, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvjetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

U sastavu Škole je područna škola na Sedreniku kojoj prema istoj Odluci pripadaju sljedeće ulice: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Sedrenik mali, Cvjetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.

U skladu sa članom 54. stav (6) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18, 9/22, 29/22).

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 033/ 238 151 i 033/ 272 261 ili e-mail [email protected]

Direktor škole
Emina Mujan