Protokol saradnje

SARADNJA PORODICE I ŠKOLE

Škola podržava svaki vid saradnje sa roditeljima, podstiče partnerstvo i učešće roditelja u životu i radu škole. Međusobnim uvažavanjem, poštivanjem i uzajamnom podrškom, svaka komunikacija škole i porodice treba biti konstruktivna i u najboljem interesu učenika, roditelja i uposlenika škole.

Oblici komunikacije roditelja sa školom definisani su kroz važeću šemu protokola o saradnji, te u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, a odnose se na redovne informativne, individualne i roditeljske sastanke, te definiše tok saradnje u informisanju.

TOK SARADNJE

OBAVIJESTITI RAZREDNIKA E-MAILOM

OBAVITI RAZGOVOR SA RAZREDNIKOM

ZAJEDNO SA RAZREDNIKOM OSTVARITI KONTAKT SA DRUGIM NASTAVNIKOM

(individualne konsultacije)

OBAVITI RAZGOVOR SA PEDAGOGOM UZ MOGUĆE PRISUSTVO STRUČNIH SARADNIKA STRUČNO – PEDAGOŠKE SLUŽBE ŠKOLE

OBAVITI RAZGOVOR SA DIREKTOROM UZ MOGUĆE PRISUSTVO STRUČNIH SARADNIKA STRUČNO – PEDAGOŠKE SLUŽBE ŠKOLE

U SKLADU SA NADLEŽNOSTIMA PISMENO SE OBRATITI NASTAVNIČKOM VIJEĆU

(nakon prethodno ispoštovanog toka saradnje)

U SKLADU SA NADLEŽNOSTIMA PISMENO SE OBRATITI ŠKOLSKOM ODBORU

(nakon prethodno ispoštovanog toka saradnje)

Ukoliko roditelj ne bude zadovoljan rješenjem jedne instance, obraća se sljedećoj.

Ukoliko se roditelj obraća pismenim podneskom, isti se razmatra samo ako je potpisan.

  • Redovni informativni sastanci razrednika sa roditeljima se organizuju jednom u 15 dana, prema potrebi i češće, u terminima koji su utvrđeni i saopšteni roditeljima.
  • Individualni sastanci roditelja sa predmetnim nastavnikom organizuju se prema potrebi, na inicijativu: roditelja, razrednika, predmetnog nastavnika, stručnih saradnika; razrednik dogovara i utvrđuje termin konsultacija roditelja i predmetnog nastavnika.
  • Redovni planirani roditeljski sastanci organizuju se najmanje četiri puta u toku nastavne godine.
  • Vanredni oblici komunikacije odnose se na sastanke sa roditeljima po službenom pozivu, gdje škola upućuje službeni poziv roditelju, zbog nedolaska i neinformisanja o napretku djeteta u dužem vremenskom periodu, te zbog učinjenog težeg prekršaja ili neopravdanog izostajanja u kontinuitetu ili potrebe za eventualnim rješenjem određene situacije.
  • U posljednje dvije sedmice oba polugodišta ne organizuju se roditeljski i individualni informativni razgovori, izuzetak je pravdanje izostanaka razredniku.
  • Komunikacija roditelj – nastavnik je konkretna i diskretna, nema povrede privatnosti učenika, roditelja niti nastavnika.

Kvalitetna komunikacija je preduslov za kvalitetnu saradnju porodice i škole s ciljem postizanja boljih rezultata i razvoja ličnosti učenika.