Dokumenti

Instrukcija za donosenje pravilnika o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda budzedskih korusnika (2.11.2017.)

IZMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA (40-22)

KOLEKTIVNI UGOVOR (24-22)

Odluka o izmjeni odluke o pedagoskim standardima i opcim normativima za osnovnu skolu (9- 22)

Odluka o osnivanju javne ustanove institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (37-21)

Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu (30-18)

Pravilnik o dopuni pravilnika o izboru imenovanju i razrjesenju direktora osnovnih skola Kantona Sarajevo (30-19)

Pravilnik o dopuni pravilnika o pracenju, vrednovanju i ocjenjivanju ucenika osnovnih i srednjih skola u Kantonu Sarajevo (13-20)

Pravilnik o formiranju i radu skolskih saobracajnih patrola (39-13)

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju (32-19)

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja ucenika osnovnih i srednjih skola i eksternoj procjeni znanja ucenika osnovnih skola Kantona Sarajevo (15-18)

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo (2-18)

Pravilnik o izboru imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (2-18)

Pravilnik o izboru nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (35-17)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature (17-19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o formiranju i radu skolskih saobracajnih patrola (9-16)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature (24-19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vodenju pedagoske dokumentacije i evidencije u osnovnoj skoli (3-20)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o izboru imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (32-18)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o vodenju pedagoske dokumentacije i evidencije u osnovnoj skoli (25-21)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o internoj evaluaciji znanja ucenika osnovnih i srednjih skola i eksternoj procjeni znanja ucenika osnovnih skola Kantona Sarajevo (17-18)

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (29-19)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju strucnih zvanja odgajatelja, profesoranastavnika i strucnih saradnika u os (19-04)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji specificnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj skoli (53-18)

Pravilnik o polaganju eksterne mature (25-18)

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba usluga i radova (7-22)

Pravilnik o praćenju vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (24-18)

Pravilnik o prepoznavanju prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama (52-19)

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim skolama u Kantonu Sarajevo (34-12)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoske dokumentacije i evidencije (3-22)

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (29-19)

Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (12-22)

Pravilnik sa kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelomično prestala potreba u os i sss na području KS ( 9-22)

Uputstvo za vođenje elektronskog dnevnika – osnovne škole 2019

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U JU OSNOVNA ŠKOLA „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ SARAJEVO

PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA JU OSNOVNA ŠKOLA „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ SARAJEVO

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PRAVILNIK O PROVOĐENJU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ SARAJEVO

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA JU OŠ „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ SARAJEVO

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JU OŠ “MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ SARAJEVO

PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨ SARAJEVO

Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija” Sarajevo

PLAN INTEGRITETA JU OSNOVNA ŠKOLA Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU PRODUŽENOG BORAVKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ SARAJEVO

INTERNO PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22 i 44/22), JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo je usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u JU OŠ „ Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti ovdje , a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu Logavina 52 Sarajevo (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”), odnosno putem e-maila: [email protected] ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, Logavina 52 Sarajevo.

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Plan integriteta JU OŠ Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo

ETICKI KODEKS PONASANJA U ONLINE NASTAVI MMB – PRECISCENI TEKST 2021

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Komisije za utvrdivanje prijedloga za izbor radnika

Poslovnik o radu Komisije za utvrdivanje prijedloga za izbor radnika

Poslovnik o radu strucnih organa

Poslovnik o radu Vijeca roditelja

Poslovnik o radu Vijeca ucenika

Poslovnik o radu Skolskog odbora

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

Pravilnik o placama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa JU OS Mula Mustafa Baseskija

PRAVILNIK O RADU JU OS Mula Mustafa Baseskija 2022.

Pravilnik o radu skolske biblioteke

PRAVILNIK o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji

Pravilnik o videonadzornom sistemu u JU OS Mula Mustafa Baseskija

Pravilnik o vodenju pedagoske dokumentacije i evidencije u OS

Pravilnik o zastiti od pozara

PROTOKOL o postupanju skole u situacijama nasilja