INTERNO PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22 i 44/22), JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo je usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u JU OŠ „ Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti ovdje , a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu Logavina 52 Sarajevo (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”), odnosno putem e-maila: [email protected] ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, Logavina 52 Sarajevo.